The Monadology by Gottfried Wilhelm LEIBNIZ

English translation by Robert Latta (1898)

| | |