Källerbangg  

Käller Bangg 2009

Jä gueten Oobe, wie goot s, hèsch Du do ùnde guet gässe?
Oder waisch s scho nimme, hèsch s wie dr Sämi vergässe?

71, 72, -3e, -4e, -5e, 76, 77, 78, 79, 80!
Das isch ebbe d Aazahl, dr Schmid hätt au das scho vergässe, wo während dr EM sin im nyynte Stadion gsässe.

In die neie gääle Käschte, eso duet s uns schyyne,
bringsch die gfillte Hundegyggli jetz fascht nimme yyne.

Är ligt als no im Spittel, isch blaich wie-n-e Waaie,
sit dr EM am Rhybord kaa är dr Kopf nimme draaie.

Dr Obama isch e schwaarze, dr Morin e griene,
dr Obama näämt me iiberaal, dr Morin eenter niene.

Die Bängger sin Zògger, dien alles versaue,
eso kaasch wiirgglig nur no uns Bänggler verdraue.

Schuehmächerli, Schuehmächerli, was koschtet do dää Schueh? Vyyl Batzeli, vyyl Batzeli und e Abschiedsfèscht derzue.

«S nyynt Stadion isch so läär», maint in Buebedorf e Dante, «das wär doch die Leesig, fir die vyyle Migrante.»

E Schugger bi de Schwoobe duet ins Notizbuech notiere,
jetz dien sie wäg de Buesse scho uff em Kirchedach parkiere.

Dr Toni isch ooni Boni, das isch s dùmme fir s Vroni,
s Vroni macht s drùm nie ohni, het aaber zwai Boni.

Am Rhy maint dr Minu, wo är so d EM luegt am Uufer:
«Mir isch s aifach vyyl wèhler am andere Uufer.»

Alles im Minus wäg dääre Krise, Beersegwinn dien verbuffe, jä guet git s dr Kaffi, bi däm geen Bryyse no uffe.

So e Ghèèrschutz fir d Faasnacht isch no badänt naime dùùre, dä kaasch ämmel no bruuche, wenn e Zircher duet schnùùre.

22 JOOR KÄLLER BANGG

 © by Käller Bangg                                      nach uffe
&test              zer Aafangssyte
    Käller Bangg 2019
    Käller Bangg 2018
      Käller Bangg 2017
    Käller Bangg 2016
    Käller Bangg 2015
      Käller Bangg 2014
    Käller Bangg 2013
    Käller Bangg 2012
      Käller Bangg 2011
    Käller Bangg 2010
    Käller Bangg 2009
      Käller Bangg 2008
    Käller Bangg 2007
    Käller Bangg 2006
      Käller Bangg 2005
    Käller Bangg 2004
    Käller Bangg 2003
      Käller Bangg 2002
    Käller Bangg 2001
    Käller Bangg 2000
      Käller Bangg 1999
    Käller Bangg 1998
    Käller Bangg 1997
    Käller Bangg Melodie
    Live us dr Beerse 2001
      Live us em Spitz 2002
    Live us em Spitz 2003